Met ingang van september start er een pilot waarbij 15 derdejaars-leerlingen van De Ambelt werkervaring opdoen bij NoordWestGroep. Deze leerlingen volgen de richting AMG, wat staat voor Arbeidsmarktgericht werken. De leerlingen van 14 en 15 jaar gaan één dag per week stage lopen bij NoordWestGroep, onder toeziend oog van een stagebegeleider.

De pilot is opgezet omdat in het verleden bleek dat leerlingen na het verlaten van de opleiding vaak minimale stage-ervaring hebben en moeilijk een baan vonden. Juist deze doelgroep van VSO en Praktijkonderwijsdeelnemers heeft veel baat bij het ervaringsgericht leren. VSO Tromp Meesters, waar De Ambelt vanaf september onder valt, wil dit in de toekomst ondervangen door  de leerlingen meer praktijkervaring te laten opdoen, zodat er diverse arbeidsvaardigheden ontwikkeld worden. Voor elke leerling wordt een programma op maat gemaakt, die zo goed mogelijk aansluit bij de eigen interesses van elke leerling. Wanneer je op jonge leeftijd leert om stappen te zetten op de arbeidsmarkt, werkt dit preventief tegen uitval of vastlopen op latere leeftijd. Niet het behalen van een diploma is het belangrijkst, het bieden van perspectief en het weten hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, geeft deze jongeren meer houvast. Daarom maken de leerlingen binnen de pilot alvast kennis met diverse werkgevers.

Naast deze pilot start NoordWestGroep ook het project ‘Duurzame Inzetbaarheid’ om mensen makkelijker naar een baan te begeleiden. In dit project wordt nauw samengewerkt met bedrijven die veel werkgelegenheid bieden.  Er worden twee praktijkgerichte beroepsopleidingen opgezet, waaraan zowel de PrO- en VSO-leerlingen, als de medewerkers van NoordWestGroep kunnen deelnemen. De kennis en ervaring die door de deelnemers is opgedaan, wordt beoordeeld met de Boris- en Melba-methodes. Voor elk gedeelte van deze opleiding dat met goed gevolg doorlopen is, ontvangt de deelnemer een ervaringscertificaat. Het project ‘Duurzame inzetbaarheid’ wordt niet alleen bij NoordWestGroep gedaan, maar ook bij een aantal andere leerbedrijven. Samen vormen ze een Kopgroep, waarin de kennis en ervaringen worden uitgewisseld.